NAAC Accredited with CGPA of 2.70 at ‘B’ Grade


ऑनलाइन व्याख्यान (Online Lectures) PG Course

 

S_No Title Name of Scholar Department/ Subject Click Here

Veda Video/Voice

1 शुक्लयजुर्वेद संहिता भाष्य Prof Vidyeshwar Jha Veda View
2 शुक्लयजुर्वेद संहिता भाष्य (पुरुष सूक्त) Prof Vidyeshwar Jha Veda View
3 शुक्लयजुर्वेद संहिता भाष्य (पुरुष सुक्त भाग 2) Prof Vidyeshwar Jha Veda View
4 शुक्लयजुर्वेद संहिता भाष्य (पुरुष सूक्त भाग 3) Prof Vidyeshwar Jha Veda View
5 ।। वेदाङ्गेषु शिक्षायाः स्वरूपम्।। Dr Akhilesh Kumar Mishra Veda View
6 याज्ञवल्क्यशिक्षायाः परिचयः Dr Akhilesh Kumar Mishra Veda View
7. श्रौतसूत्राणां परिचयः Dr Akhilesh Kumar Mishra Veda View
8 ।। गृह्यसूत्राणां परिचयः ।। Dr Akhilesh Mishra Veda View
9 ।। कात्यायनश्रौतसूत्रस्य परिचयः।। Dr Akhilesh Mishra Veda View
10 शुक्लयजुर्वेद संहिता भाष्य, अध्याय - 32, भाग -1 प्रो. विद्येश्वर झा Veda View
11 शुक्लयजुर्वेद संहिता भाष्य, अध्याय - 32, भाग -2 प्रो. विद्येश्वर झा Veda View
12 शुक्लयजुर्वेद संहिता भाष्य, अध्याय - 32, भाग -3 प्रो. विद्येश्वर झा Veda View
13 शुक्लयजुर्वेद संहिता भाष्य, अध्याय - 32, भाग -4 प्रो. विद्येश्वर झा Veda View
14 शुक्लयजुर्वेद संहिता भाष्य,अध्याय - 32,भाग -5 प्रो. विद्येश्वर झा Veda View
15 शुक्लयजुर्वेद संहिता भाष्य, अध्याय - 32, भाग -1 प्रो. विद्येश्वर झा Veda View

Vyakarna Video/Voice

1 Halantyam Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
2 Paribhasa Prakaran Part 1 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
3 Paribhasa Prakaran Part 2 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
4 Paribhasa Prakaran Part 3 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
5 Paribhasa Prakaran Part4 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
6 Dwitiya Vibhakti Part1 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
7 Karan Karak Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
8 Karm Pravachaniya Sangya Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
9 Apadan Karak Part 2 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
10 Apadan Karak Part 1 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
11 Panchmi Vibhakti Part 1 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
12 Chaturthi vibhakti part-4 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
13 Sampradaan Karak & Chaturthi vibhakti part-3 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
14 Sampradaan Karak - part-2 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
15 Sampradaan Karak - part-1 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
16 Gatibuddhi.... Part-2 (karma karak) Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
17 Gatibuddhi.... Part-1 (karma karak) Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
18 Akathitam Cha part-2 (karma karak) Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
19 Akathitam Cha part-1 (karma karak) Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
20 Anabhihite and Tathayuktam Chaanipsitam (karma karak) Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
21 Kartureepsitatamam Karma (karma karak) Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
22 लघुशब्देन्दुशेखरः, इको यणचि सूत्रस्य व्याख्यानम् प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
23 लघुशब्देन्दुशेखरः, ‘अनचि च’ सूत्रस्य व्याख्यानम् प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
24 सिद्धान्तकौमुदी कृत्यप्रकरणम् - 1 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
25 सिद्धान्तकौमुदी कृत्यप्रकरणम् - 2 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
26 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, कृत्यप्रकरणम्-3 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
27 Karak Prakaran Panchmi Vibhakti Part2 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
28 Panchmi Vibhakti Part 3 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
29 Shashthi Vibhakti Part 1 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
30 shashthi vibhakti part 2 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
31 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्)-- कारिका -01 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
32 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्)-- कारिका -01(भाग-02) प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
33 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्)-- कारिका -02-03 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
34 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)-शब्दस्वरूपनिर्धारणम्-01 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
35 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)-शब्दस्वरूपनिर्धारणम्-02 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
36 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)-शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि- 01 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
37 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)-शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि- 02 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
38 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)-शब्दानुशासनस्य गौणानि प्रयोजनानि- 01 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
39 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)-शब्दानुशासनस्य गौणानि प्रयोजनानि- 02 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
40 सप्तमीविभक्तिः Part 1 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
41 सप्तमीविभक्तिः Part 2 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
42 पाणिनीय Vyakarna तत्त्व प्रदीप पाठ -1 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
43 पाणिनीय Vyakarna तत्त्व प्रदीप पाठ -2 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
44 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, कृत्यप्रकरणम्-4 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
45 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, कृत्यप्रकरणम्-5 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
46 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, कृत्यप्रकरणम्-6 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
47 लघुशब्देन्दुशेखरः, स्वरसन्धिप्रकरणम् प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
48 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्)-- कारिका प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
49 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)-शब्दानुशासनस्य गौणानि प्रयोजनानि-03 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
50 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)-शब्दानुशासनस्य गौणानि प्रयोजनानि- 04 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
51 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, कृत्यप्रकरणम्-7 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
52 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, कृत्यप्रकरणम्-8 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
53 लघुशब्देन्दुशेखरः, स्वरसन्धिप्रकरणम् प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
54 shashthi vibhakti part 3 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
55 shashthi vibhakti part 4 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
56 shashthi vibhakti part 5 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
57 shashthi vibhakti part 6 Dr Sadhana Sharma Vyakarna View
58 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)-अथ शब्दानुशासनम्-01 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
59 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)-अथ शब्दानुशासनम्-02 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
60 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)-शब्दानुशासनस्य गौणानि प्रयोजनानि-05 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
61 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)-शब्दानुशासनस्य गौणानि प्रयोजनानि-06 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
62 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)-शब्दानुशासनस्य गौणानि प्रयोजनानि-07 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
63 वैयाकरणभूषणसारः (नामार्थनिर्णयः) पाठः - 01 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
64 वैयाकरणभूषणसारः (नामार्थनिर्णयः) पाठः - 02 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
65 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 07, 08 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
66 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 09, 10 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
67 शब्दार्थविचारः प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
68 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, कृत्यप्रकरणम्-9 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
69 कृत्यप्रकरण का सारांश (अष्टाध्यायीचन्द्रिका) प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
70 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, तद्धिते शैषिकप्रकरणम्-1 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
71 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 11,12,13 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
72 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)- शास्त्रनिर्माणरीतिः - 01 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
73 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)- शास्त्रनिर्माणरीतिः पदार्थनिर्णयश्च - 02 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
74 वैयाकरणभूषणसारः (नामार्थनिर्णयः) पाठः - 03 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
75 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, तद्धिते शैषिकप्रकरणम्- 2 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
76 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, तद्धिते शैषिकप्रकरणम् -3 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
77 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, तद्धिते शैषिकप्रकरणम् -4 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
78 पाणिनीय व्याकरण तत्त्व प्रदीप पाठ -3 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
79 Kridanta prakarana part-1 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
80 Kridanta prakarana part-2 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
81 Kridanta prakarana part-3 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
82 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 14,15,16 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
83 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 17,18,19 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
84 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 20,21,22 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
85 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-4 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
86 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-5 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
87 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-6 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
88 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-7 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
89 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-8 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
90 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, तद्धिते शैषिकप्रकरणम्-5 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
91 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, तद्धिते शैषिकप्रकरणम्-6 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
92 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, तद्धिते शैषिकप्रकरणम्-6 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
93 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, तद्धिते शैषिकप्रकरणम्-7 प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
94 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)- शब्दनित्यत्वानित्यत्वविचारः- 01 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
95 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)- शब्दनित्यत्वानित्यत्वविचारः- 02 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
96 वैयाकरणभूषणसारः (नामार्थनिर्णयः) पाठः - 04 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
97 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)- शब्दनित्यत्वानित्यत्वविचारः- 03 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
98 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)- शब्दनित्यत्वानित्यत्वविचारः- 04 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
99 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)- शब्दनित्यत्वानित्यत्वविचारः- 05 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
100 महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्)- शब्दनित्यत्वानित्यत्वविचारः- 06 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
101 वैयाकरणभूषणसारः (नामार्थनिर्णयः) पाठः - 05 प्रो0 दयानाथ झा Vyakarna View
102 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-9 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
103 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-10 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
104 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-11 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
105 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-12 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
106 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-15 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
107 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-18 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
108 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-20 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
109 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-19 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
110 लघुसिद्धान्तकौमुदी यङ्लुक्-प्रक्रिया part-1 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
111 लघुसिद्धान्तकौमुदी यङ्लुक्-प्रक्रिया part-2 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
112 वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कृदन्तप्रकरणम् part-21 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
113 लघुसिद्धान्तकौमुदी आत्मनेपद-प्रक्रिया part-1 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
114 लघुसिद्धान्तकौमुदी आत्मनेपद-प्रक्रिया part-2 Dr. L. Savita Arya Vyakarna View
115 अनुपलब्धप्रयोगसाधुशब्दसाधकशास्त्रसार्थक्यविचारः-01 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
116 अनुपलब्धप्रयोगसाधुशब्दसाधकशास्त्रसार्थक्यविचारः-02 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
117 अनुपलब्धप्रयोगसाधुशब्दसाधकशास्त्रसार्थक्यविचारः-03 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
118 वैयाकरणभूषणसारः (समासशक्तिनिर्णयः) पाठः - 01 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
119 वैयाकरणभूषणसारः (समासशक्तिनिर्णयः) पाठः - 02 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
120 शब्दज्ञानस्य धर्मजनकत्वविचारः , पाठः -01 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
121 शब्दज्ञानस्य धर्मजनकत्वविचारः , पाठः -02 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
122 शब्दज्ञानस्य धर्मजनकत्वविचारः , पाठः -03 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
123 वैयाकरणभूषणसारः (समासशक्तिनिर्णयः) पाठः - 03 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
124 व्याकरणपदार्थविचारः, पाठः-01 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
125 व्याकरणपदार्थविचारः,पाठः -02 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
126 व्याकरणपदार्थविचारः,पाठः -03 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
127 वैयाकरणभूषणसारः (समासशक्तिनिर्णयः) पाठः - 04 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
128 वैयाकरणभूषणसारः (समासशक्तिनिर्णयः) पाठः - 05 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
129 वर्णोपदेशप्रयोजनविचारः, पाठः - 01 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
130 वर्णोपदेशप्रयोजनविचारः, पाठः - 02 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
131 वर्णोपदेशप्रयोजनविचारः, पाठः - 03 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
132 वर्णोपदेशप्रयोजनविचारः, पाठः - 04 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
133 वैयाकरणभूषणसारः (समासशक्तिनिर्णयः) पाठः - 06 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
134 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 23 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
135 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 24,25,26 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
136 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 27,28,29 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
137 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 30, 31 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
138 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 34,35,36 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
139 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 37 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
140 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 38,39,40 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
141 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 41,42 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
142 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 43, 44 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
143 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 45, 46,47 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
144 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 48,49,50 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
145 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 51,52,53 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
146 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 54,55 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
147 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 56,57,58 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
148 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 61,62,65 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
149 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 66,68,69 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
150 वैयाकरणभूषणसारः (समासशक्तिनिर्णयः) पाठः - 07 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
151 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 70,71,72 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View
152 वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - कारिका- 73,74,75 प्रो0 दयानाथ झा, Vyakarna View

Vyakarna E Text

1 E Text सूत्रम्- स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
2 E Text इको यणचि, स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ, प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
3 E Text विविधविषयाः गव्यमित्यादौ वलोपवारणम्----- अच्सन्धिरिति पदे श्चुत्वाभावः। प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
4 E Text विविधविषयाः, “दादेर्धातोर्घः” इति सूत्रे “उपदेशे” इत्यर्थलाभः इत्यादि “साम आकम्” इति सूत्रे “सामः” इति ससुट्कनिर्देशस्य तात्पर्यम् इत्यन्तम्। प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
5 E Text ‘अन्वादेशे नपुंसके एनद् वक्तव्यः’ इत्यादयः 4 पाठ्यसामग्र्यः। प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
6 E Text ‘अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि’ इत्यादयः 4 पाठ्यसामग्र्यः। प्रो. सुरेश्वर झा Vyakarna View
7 E Text ‘जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्’, ‘गोत्रं च चरणैः सह’ 2 पाठ्यसामग्र्यौ। प्रो. सुरेश्वर झा, Vyakarna View
8 E Text मङ्गलाचरणतः उपदेशपदार्थविचारपर्यन्ताः। प्रो. सुरेश्वर झा, Vyakarna View
9 E Text ऊकालोऽज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यतः तपरसूत्रान्तम्। प्रो. सुरेश्वर झा, Vyakarna View
10 E Text ‘इको गुणवृद्धी’, ‘तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य’ इति सूत्रयोः व्याख्यानम्। प्रो. सुरेश्वर झा, Vyakarna View
11 E Text वृद्धिरादैच् इत्यतः हलोऽनन्तराः संयोगः इतिसूत्रान्तम्। प्रो. सुरेश्वर झा, Vyakarna View

Jyotish Video/Voice

1 ज्यागणितकथनहेतुः Prof Shivakant Jha Jyotish View
2 वर्गानयनम् Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
3 ज्यौतिषशास्त्रपरिचयः Dr Vikash Jyotish View
4 सिद्धांततत्वविवेकस्य मङ्गलाचरणम्। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
5 वर्गमूलानयनम् Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
6 बिम्बदर्शनभेदत्रैविध्यम्। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
7 Voice भूकम्पस्य कारणम् (Voice) Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
8 Voice संवत्सरानयनम्। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
9 Voice सृष्टि लक्षणम्। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
10 Voice सृष्टिलक्षणम् Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
11 Voice दृश्यबिम्बव्यासार्द्धसाधनम्। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
12 Voice जलाशयाद्भुतानि। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
13 Voice कदा सृष्ट्यादिः Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
14 Voice कदा सृष्ट्यादिः Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
15 कालमानानि। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
16 Voice पूजितवृक्षाद्भुतानि। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
17 Voice वृक्षाद्यद्भुतानि Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
18 Voice अधिमासक्षयमासयोर्लक्षणम्। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
19 Voice स्फुटभूपरिध्यानयनम्। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
20 Voice नीलाम्बरगोलस्वरूपम्। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
21 Voice भूमौ निरक्षप्रदेशाः।। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
22 Voice गृहाद्यद्भुतानि भाग---1 Dr Shiva Kant Jha Jyotish View
23 Voice गृहाद्यद्भुतानि भाग---2 Dr Shiva Kant Jha Jyotish View
24 Voice गृहाद्यद्भुतानि ---भाग--2 Prof Shiva Kangt Jha Jyotish View
25 Voice छायास्वरूपप्रतिपादनम्। Prof Shiva Kangt Jha Jyotish View
26 Voice देशान्तरस्य परिभाषा। Prof Shiva Kangt Jha Jyotish View
27 Voice स्वरेखादेशस्य परिभाषा। Prof Shiva Kangt Jha Jyotish View
28 Voice उपस्कराद्यद्भुतानि। Prof Shiva Kangt Jha Jyotish View
29 शस्त्राद्भुतानि----भाग --1 Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
30 खड्गादिशस्त्रेषु गन्ध-वर्ण-व्रणाद्यद्भुतानि। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
31 ग्रहणे इष्टकालिकग्रासानयनं चन्द्राष्टकवर्गसाधनञ्च Dr Vikash and Dr Varun Kumar Jha Jyotish View
32 मौक्षिकेष्टकाले ग्रासानयने विशेषः भौमाष्टकवर्गसाधनञ्च Dr Vikash and Dr Varun Kumar Jha Jyotish View
33 ग्रासज्ञानादिष्टकालसाधनं बुधाष्टकवर्गसाधनञ्च Dr Vikash and Dr Varun Kumar Jha Jyotish View
34 Dr Vikash and Dr Varun Kumar Jha Jyotish View
35 ग्रहणे ग्राह्यबिम्बे स्पर्शादिदिग्ज्ञानार्थं परिलेखोपयुक्तवलनसाधनं गुर्वष्टकवर्गसाधनञ्च Dr Vikash and Dr Varun Kumar Jha Jyotish View
36 Voice दिव्यस्त्रीपुरुषदर्शनाद्भुतानि। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
37 Voice मानुषाद्भुतावर्त्तः पूर्वार्धः Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
38 Voice अंगस्फुरण-तिल-मशकाद्यद्भुतानि Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
39 Voice अधिमासक्षयमासयोर्लक्षणम्। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
40 Voice पिटकाद्भुतावर्त्तः। पूर्वादर्द्धः। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
40 Voice पिटकाद्भुतावर्त्तः। पूर्वादर्द्धः। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
41 Voice मानुषाद्भुतावर्त्तः उत्तरार्द्धः। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
42 Voice मानुषाद्भुतावर्त्तः उत्तरार्द्धः। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
43 Voice स्वप्नाद्भुतावर्त्तः। भाग 1 Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
44 Voice स्वप्नभेदाः Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
45 Voice शुभस्वप्नाः------1 Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
46 Voice रिष्टस्वप्नविचारः। भाग। 1 Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
47 Voice त्रिजटाद्वारा दृष्टस्वप्नाः। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
48 Voice दुस्वप्नविचारः----2 Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
49 Voice सूर्यग्रहणस्वरूपम्। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
50 Voice रिष्टस्वप्नविचारः --भाग3 Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
51 Voice ग्रहाणां भगणादिसंख्या। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
52 Voice बिम्बयोजनानां स्थिरत्वे अपिएकरूपं कथं न दृश्यते? Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
53 Voice रिष्टस्वरूपम्----भाग1 Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
54 Voice रिष्टस्वरूपम्---भाग 2 Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
55 Voice स्पर्शकाले केन्द्रान्तरसूत्रस्वरूपम्। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
56 Voice नेत्ररिष्टानि Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
57 Voice स्पर्शकालिकेन्द्रान्तरसाधनम् Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
58 Voice श्रोत्ररिष्टम्। Prof Shiva Kant Jha Jyotish View
59 Voice चन्द्रादिबिम्बेषु शुक्लाशुक्लत्वहेतु: Prof Shiva Kant Jha Jyotish View

Jyotish E Text

1 E Text सूर्यसिद्दन्त Dr Vikash Jyotish View
2 E Text 5 चन्द्रग्रहणाधिकारः षड्वर्गसाधनञ्च. Dr Vikash Jyotish View
3 E Text ग्रहणे ग्रासमानसाधनं दशमांशवर्गसाधनञ्च.pdf Dr Vikash and Dr Varun Kumar Jyotish View
4 E Text ग्रहणे स्थित्यर्द्धस्य विमर्दार्द्धस्य च साधनं षोडशांशवर्गसाधनञ्च Dr Vikash and Dr Varun Kumar Jyotish View
5 E Text स्थितिविमर्दार्द्धयोः स्थूलत्वादस ... त्स्फुटत्वम्, षष्ट्यंशसाधनञ्च.pdf Dr Vikash and Dr Varun Kumar Jyotish View
6 E Text स्पर्श-सम्मीलन-उन्मीलन-मोक्षकालसाधनं सूर्याष्टकवर्गश्च Dr Vikash and Dr Varun Kumar Jyotish View

Dharmashastra Video/Voice

1 धर्मस्वरूप विमर्श: भाग 1 Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
2 धर्मस्वरूप विमर्श: Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
3 धर्मस्वरूप विमर्श: भाग 3 Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
4 धर्मस्वरूप विमर्श: भाग 2 Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
5 धर्मभेदा (द्वितीयो भागः)का.सिं.द.सं. विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर का पाठ Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
6 धर्मभेदाः Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
7 Islam Dharm Ka parichay Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
8 मनुस्मृतेः परिचयः Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
9 पञ्चमहायज्ञाः Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
10 आश्रमधर्मः Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
11 धर्मशास्त्रस्योत्पत्तिः Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
12 व्यवहारः (प्रथमभागः) Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
13 व्यवहारः(द्वितीयभागः) Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
14 महामहोपाध्याय अमृतनाथ Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
15 धर्मशास्त्रस्य स्वरूपम् (प्रथमोभागः) Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
16 धर्मशास्त्रस्य स्वरूपम्(द्वितीयो भागः) Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
17 धर्मशास्त्रस्य स्वरूपम्(तृतीयभागः) Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
18 कमलाकरभट्टस्य व्यक्तित्वं कृतित्वञ्च Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
19 हजरत मुहम्मद साहिब का परिचय Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
20 आश्विनकृष्णपक्षकृत्यम् Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
21 ईसाईधर्मस्य सामान्यपरिचयः Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
22 माधवाचार्यस्य व्यक्तित्वं कृतित्वञ्च Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
23 ईस्लामधर्म के प्रमुख धर्मग्रन्थ Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
24 ईसाईधर्मस्य सामान्यपरिचयः Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
25 कालनिर्णयः Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
26 महात्मा ईसामसीह का सामान्य परिचय Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
27 वाचस्पतिमिश्रस्य देशकालकृतीनां परिचयः Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
28 ईसाईधर्म में सिद्धान्त निरूपण Prof Shripati Tripathi Dharmashastra View
29 व्यवहारविमर्शः Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
30 कमलाकरभट्टदिशा एकादशीनिर्णयः। Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
31 धर्मस्यमहत्वम्(द्वितीयोभागः) Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
32 धर्मस्य महत्वम्(प्रथमोभागः) Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
33 वर्णधर्मः Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
34 स्त्रीधनम्(प्रथमो भागः) Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
35 स्त्रीधनम् (द्वितीयो भाग) Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
36 स्त्रीधनम्(तृतीयो भागः) Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
37 वैदिक धर्म एवं बौद्धधर्म Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
38 बौद्धधर्म के मुख्य सिद्धान्त(आर्यसत्य) Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
39 वैष्णवानामेकादशीनिर्णयः Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
40 एकादशीव्रतस्य नित्यत्वं काम्यत्वं वा Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
41 ग्रहणस्वरूपं तत्र भोजनव्यवस्था च। Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
42 पार्वणश्राद्धस्वरूपम्, तत्कालनिर्णयश्च। Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
43 धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोः सम्बन्धः Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
44 तिथिः, तद्वेधविचारश्च Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
45 जन्माष्टमीजयन्तीव्रतयोः भेदः Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
46 धनविभागकालः(प्रथमो भागः) Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
47 धनविभागकालः(द्वितीयो भागः) Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
48 चान्द्रायणव्रतम् Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
49 महापापसमत्वविमर्शः Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
50 पतितसंसर्गप्रायश्चित्तम् Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
51 अधिकारविधेः स्वरूपम्, स्त्रीशूद्रयोः यागाधिकारविचारश्च। Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
52 गौतमदिशा प्रायश्चित्तशब्दार्थः तस्यावश्यकता च Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
53 गौतमोक्ताः चत्वारिंशत् संस्काराः Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
54 श्राद्धे प्रशस्तद्रव्याणि तत्राधिकारिक्रमः Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
55 पञ्चविंशतितत्त्वेषु कालोऽन्तर्भवति न वा Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
56 मलमासः, तत्रकर्त्तव्याकर्त्तव्यनिर्णयश्च Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
57 धनविभागकालः(प्रथमो भागः) Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
58 धनविभागकालः(द्वितीयो भागः) Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
59 मासविचारः Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
60 नारायणबलिविधिः Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
61 प्रकीर्णप्रायश्चित्तानि, प्रायश्चित्तेऽनुपाल्यनियमश्च Prof Dilip Kumar Jha Dharmashastra View
62 याज्ञवल्क्य की दृष्टि में धर्म Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
63 आचार्य कौटिल्य एवं अर्थशास्त्र Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
64 शुद्धिहेतवः Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
65 आचार्य कौटिल्य के अनुसार शुल्कग्रहण विधि Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View
66 शुद्धिभेदाः Prof Sripathi Tripathi Dharmashastra View

Sahitya Video/Voice

1 OOPS Concept Part 1 Dr Narottam Mishra Sahitya View
2 OOPS Concept Part 2 Dr Narottam Mishra Sahitya View
3 रस सिद्धान्त Prof Ranuka Sinha Sahitya View
4 रस सिद्धान्त 2 Prof Ranuka Sinha Sahitya View
5 रसगंगाधरकर्तुः पण्डितराजजगन्नाथस्य सामान्यपरिचयः Dr. Vishwanath M V Sahitya View
6 रसभेद (करुण औऱ रौद्र रस) Prof Ranuka Sinha Sahitya View
7 रसभेद (श्रृंगार और हास्य रस) Prof Ranuka Sinha Sahitya View
8 Rasagangadhara Dr. Vishwanath M V Sahitya View
9 रसभेद (वीर, भयानक, अद्भुत, विभत्स,शान्त) Prof Renuka Sinha Sahitya View
10 Rasagangadhara Part 1 Dr. Vishwanath M V Sahitya View
11 Rasagangadhara Part 2 Dr. Vishwanath M V Sahitya View
12 Rasagangadhara Part 3 Dr. Vishwanath M V Sahitya View
13 Rasagangadhara Part 4 Dr. Vishwanath M V Sahitya View
14 Rasagangadhara Part 5 Dr. Vishwanath M V Sahitya View
16 Rasagangadhara Part 6 Dr. Vishwanath M V Sahitya View
17 Rasagangadhara Part 7 Dr. Vishwanath M V Sahitya View
18 Rasagangadhara Part 8 Dr. Vishwanath M V Sahitya View
18 Rasagangadhara Part 9 Dr. Vishwanath M V Sahitya View
19 चित्तशुद्धिः - Purification of the Mind - Day 5 Dr. Vishwanath M V Sahitya View

Shiksha Shastra (B.Ed.) Video/Voice

1 Art Education (EPC 2) Mr Gopal Kumar Mahto Shiksha Shastra (B.Ed.) View
2 Pranayam Dr. Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed.) View
3 Pranayam Dr. Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed.) View
4 Physical Education Mr Pawan Kumar Sahni Shiksha Shastra (B.Ed.) View
5 Yoghashan Dr. Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed.) View
6 Learning of Painting in visual art Mr Gopal Kumar Mahto Shiksha Shastra (B.Ed.) View
7 Nyas Yog Introduction Dr Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed.) View
8 Question - Nyas Yog Answer session Dr Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed.) View
9 Nyas Yog- mentality development-1 Dr Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed.) View
10 Nyas Yog- mentality development-2 Dr Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed.) View
11 Nyas Yog- mentality development-3 Dr Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed.) View
12 Nyas Yog- mentality development-4(Question- Answer) Dr Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed.) View
13 Physical Education - Pranayam Dr Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed.) View
14 Physical Education - Aasan Dr Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed.) View
15 Physical Education - Nyas Yog Dr Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed.) View
16 Physical Education - Introduction Mr. Pawan sahani Shiksha Shastra (B.Ed.) View
17 Nyas yog exercise Mr. Pawan sahani Shiksha Shastra (B.Ed.) View
18 हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य Reena kumari Shiksha Shastra (B.Ed) View
19 भोजन का महत्व, उसके पोषक तत्व Dr Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed) View
20 शिक्षा में कला महत्व Gopal Kumar Mahto Shiksha Shastra (B.Ed) View
21 हिंदी भाषा का शिक्षण सूत्र Reena kumari Shiksha Shastra (B.Ed) View
22 Teaching and Responsibility for Art Teacher Gopal Kumar Mahto Shiksha Shastra (B.Ed) View
23 Vishisht balak Dr Ram Nandan Jha Shiksha Shastra (B.Ed) View
24 हिंदी शब्द की उत्पत्ति या इतिहास Reena kumari Shiksha Shastra (B.Ed) View
25 भाषा का अर्थ,परिभाषा, प्रकृति एवं विशेषताएं Reena kumari Shiksha Shastra (B.Ed) View
26 भाषा कौशल Reena kumari Shiksha Shastra (B.Ed) View
27 पठन कौशल Reena kumari Shiksha Shastra (B.Ed) View
28 NYAY DARSHAN Dr Priti Rani Shiksha Shastra (B.Ed) View
29 KUPOSHAN Dr Reeta Singh Shiksha Shastra (B.Ed) View
30 मंद बुद्धि के बालकों की शिक्षा Dr Ram Nandan Jha Shiksha Shastra (B.Ed) View
31 प्रतिभाशाली बालक की विशेषता Dr Ram Nandan Jha Shiksha Shastra (B.Ed) View
32 अपराधी बालक एवं उसके विभिन्न कारक Dr. Ram Nandan Jha Shiksha Shastra (B.Ed.) View
33 अपराधी बालक की परिभाषाएवं उसके विभिन्न कारक Dr. Ram Nandan Jha Shiksha Shastra (B.Ed.) View
34 हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन Reena Kumari Shiksha Shastra (B.Ed.) View
35 शारीरिक विकलांग बालक की शिक्षा Dr. Ram Nandan Jha Shiksha Shastra (B.Ed.) View
36 मानसिक स्वास्थ्य :अर्थ,परिभाषा एवं प्रभावित करने वाले कारक Dr. Ram Nandan Jhaा Shiksha Shastra (B.Ed.) View
37 व्याकरण शिक्षण Reena Kumari Shiksha Shastra (B.Ed.) View
         

 

Contact Us

Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University
Kameshwar Nagar, Darbhanga,
Bihar- 846008, INDIA
Email:- [email protected] / [email protected]
P:
(+91) 62727-222178 / 248944
Fax: (+91) 6272-248067