Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University
Kameshwar Nagar
Darbhanga - 846004
Bihar (India)

Email: ksdsuvc@gmail.com  /   ksdsureg@gmail.com

Ph: 06272-222178